Stanovy | Spa-Wellness.cz

Stanovy občanského sdružení

I.

Název občanského sdružení

 1. Plný název zní: Česká asociace wellness o.s. (ve zkratce pak ČAW). Tato je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/68019/07-R, IČ: 226622863 dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
 2. ČAW je státem registrovaná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a otevřená zájmová organizace. Je sdružením právnických a fyzických osob působících v oblasti wellness.

II.

Sídlo

Opletalova 22, Praha 1, 110 00

III.

Cíl činnosti sdružení

Cílem činnosti sdružení je:

 1. Zastupovat zájmy členské základny
 2. Rozvíjet služby pro členskou základnu
 3. Zmapovat , definovat a nabízet služby garantovaných subjektů
 4. Rozvíjet a propagovat oblast WELLNESS všemi dostupnými prostředky (publikace, konference, veletrhy)
 5. Monitorování kvalitního rozvoje v oblasti WELLNESS a certifikace subjektů Wellness
 6. Rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti WELLNESS, napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace a zajišťování rekvalifikace pracovníků odvětví, pořádat či spolupořádat školení, kurzy a odborné semináře, poskytující aktuální informace z oboru
 7. Garantovat koncepční a obsahovou náplň subjektů nesoucí název Wellness, bojovat s nekalou soutěží a nevhodným používáním označení WELLNESS
 8. Zvyšovat úroveň a pověst oboru WELLNESS na národní i mezinárodní úrovni
 9. Nabízet společné marketingové aktivity
 10. Navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi, institucemi a živnostenskými společenstvy v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně zkušeností

IV.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. předseda
 4. místopředseda

V.

Valná hromada

 1. Valná hromada je hlavním orgánem sdružení. Schází se minimálně 1x ročně na návrh představenstva. Na svém zasedání volí představenstvo a dále rozhoduje o všech otázkách, které si sama vyhradí.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. V případě, že na valné hromadě není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, valná hromada se může uskutečnit a je usnášeníschopná i s menším počtem přítomných členů. V tomto případě je valná hromada usnášeníschopná s minimálním počtem 5-ti členů sdružení. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jeden ze členů představenstva. K platnosti rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má jeden hlas na valné hromadě.
 3. Valná hromada rozhoduje zejména o cílech sdružení, o zásadách přijímání nových členů, o znění stanov a interních předpisů.

VI.

Představenstvo

 1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Členství v představenstvu vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. Představenstvo má nejméně 3 členy. Předsedu, místopředsedu a členy představenstva. Představenstvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo dva členové představenstva, nejméně 1 ročně.
 2. Představenstvo zejména:
  1. volí ze svých členů předsedu,
  2. koordinuje činnost sdružení,
  3. svolává valnou hromadu,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
  6. rozhoduje o přijetí nového člena představenstva
  7. rozhoduje o způsobu financování
  8. rozhoduje o využití finančních prostředků
  9. přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru
  10. odpovídá za hospodaření, finance a ekonomickou stránku sdružení a jeho plynulý chod
 3. Předseda a členové představenstva zastupují samostatně sdružení navenek a jednají jeho jménem. K zajištění činnosti sdružení může představenstvo zřídit kancelář sdružení, sekretariát sdružení.

VII.

Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí představenstva a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví představenstvo. Předsedu volí a odvolává představenstvo. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí představenstva. Předseda připravuje podklady pro jednání představenstva. Předseda může používat titul ,,Prezident“.

VIII.

Místopředseda

 1. Místopředseda naplňuje rozhodnutí představenstva a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví představenstvo. Místopředsedu volí a odvolává představenstvo. Místopředseda má stejné pravomoci jako každý člen představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho neschopnosti. Místopředseda může používat titul ,,Místoprezident“.

IX.

Hospodaření sdružení

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  2. výnosy majetku,
  3. členské příspěvky,
  4. dotace a granty,
  5. z propagace členů
  6. příjmy z vlastní činnosti (vzdělávací, ediční, poradenské, certifikační aj. služby)
  7. mandátní odměny za služby dle mandátních smluv se členy ČAW
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 5. Účetním obdobím je kalendářní rok. Sdružení je povinno se při svém hospodaření řídit obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví a příslušnými daňovými zákony.
 6. Získané prostředky budou použity výlučně pro chod sdružení a především pro zabezpečení cílů sdružení.

X.

Zásady členství

 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli sdružení a s platebním řádem.
 2. Sdružení se zavazuje, že poskytne pro své členy všechny dostupné podmínky pro rozvoj společné činnosti.
 3. Členství ve sdružení vzniká podáním přihlášky, kterou schválí představenstvo.
 4. Členství ve sdružení zaniká:
  1. smrtí člena
  2. písemným vyjádřením člena o tom, že ze sdružení vystupuje
  3. výrazným porušením stanov občanského sdružení
 5. Práva členů.
  1. člen se podílí se na výhodách poskytovaných sdružením
  2. člen má právo vystoupit ze sdružení
  3. člen má právo jednoho hlasu ve valné hromadě
  4. člen má právo rozhodovat o činnosti sdružení v rámci valné hromady
 6. Povinnosti členů.
  1. dodržovat stanovy sdružení
  2. hradit členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou
  3. podílet se na přípravách programů pro akce pořádané sdružením
  4. šířit dobré jméno sdružení na veřejnosti
  5. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

XI.

Oprávnění volit a hlasovat a zmocnění

 1. Volit či hlasovat může kmenový člen popř. jím zmocněný delegát z téhož členského subjektu. Stejně tak může kmenový člen zmocnit zástupce jiného kmenového člena nebo jakoukoli osobu k výkonu hlasovacích práv na základě úředně ověřené plné moci.
 2. Zmocnění musí být odevzdána před začátkem hlasování voleb volební komisi či určené osobě.

XII.

Ostatní ustanovení

 1. Stanovy ČAW mohou být změněny na valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů přítomných kmenových členů ČAW nebo na návrh představenstva ČAW.
 2. Tyto stanovy ve znění změn nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením.

XIII.

Zánik ČAW

 1. ČAW zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo skončením činnosti na základě rozhodnutí valné hromady. Pro platnost tohoto rozhodnutí je nutné, aby pro rozpuštění ČAW hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných členů
  2. pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva.
 2. Při zániku ČAW se provede majetkové vypořádání. Vypořádání provádí orgán určený usnesením valné hromady. Při zániku dle písm. 1.b) tohoto článku provede majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.
Facebook