Cíle ČAW | Spa-Wellness.cz

CÍLE ČAW

  • Zastupovat zájmy členské základny
  • Rozvíjet služby pro členskou základnu
  • Zmapovat , definovat a nabízet služby garantovaných subjektů
  • Rozvíjet a propagovat oblast WELLNESS všemi dostupnými prostředky (publikace, konference, veletrhy)
  • Monitorování kvalitního rozvoje v oblasti WELLNESS a certifikace subjektů Wellness
  • Rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti WELLNESS, napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace a zajišťování rekvalifikace pracovníků odvětví, pořádat či spolupořádat školení, kurzy a odborné semináře, poskytující aktuální informace z oboru
  • Garantovat koncepční a obsahovou náplň subjektů nesoucí název Wellness, bojovat s nekalou soutěží a nevhodným používáním označení WELLNESS
  • Zvyšovat úroveň a pověst oboru WELLNESS na národní i mezinárodní úrovni
  • Nabízet společné marketingové aktivity
  • Navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi, institucemi a živnostenskými společenstvy v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně zkušeností

dimenze_wellness_400 3833625-24d86e_400_01

Facebook